Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky střeleckých kurzů

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami poskytování služeb
VZR Group s.r.o., IČO 119 95 513 místo podnikání Tylovická 269/5, Praha 5 PSČ 155 21  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách vzrgroup.cz, čímž je umožněno všem smluvním stranám jejich uložení či kopírování. 

Úvodní ustanovení  

1.1 

VZR Group s.r.o., IČO 11995513 místo podnikání Tylovická 269/5, Praha 5 PSČ 155 21 vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi: 

VZR Group s.r.o., IČO 119 95 513 místo podnikání Tylovická 269/5, Praha 5 PSČ 155 21, tel. 702177006, e-mail: info@vzrgroup.cz

(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné 

Objednatelem (dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé 

 

popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní projevila souhlas (dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí.

 

1.2  

Poskytovatel zajišťuje účast na aktivitách popsaných v nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlena osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  

 

1.3  

Objednáním služby Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  

 

1.4  

Písemná, emailová nebo telefonická objednávka služeb představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo na plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře).  

 

1.5  

Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.  

 

 

1.6  

Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby a těmito obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou o poskytnutí služby a s těmito obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že použije vystavený certifikát za účelem čerpání služby).  

 

Předmět smlouvy  

2.1  

Předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání objednaných služeb a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb cenu podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.vzrgroup.cz  

 

2.2  

Služba se poskytuje výhradně ve městě PRAHA (kromě balíčku č.3, tam je možno  dle počasí i mimo Prahu), na vybrané střelnici Poskytovatelem. Zbraně jsou výhradně kategorie B a nebo C, kdy je režim automatické střelby deaktivován (semi režim). Střelba dávkou není možná.

 

2.3  

Objednávka služeb zaslaná Poskytovateli poštou, telefonicky, osobně nebo emailem představuje návrh Objednatele na odebrání služeb specifikovaných v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

 

Platební podmínky  

3.1  

Poskytovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:  

Výhradně vystavenou Fakturou  

 

3.2  

Platba Fakturou  

Objednateli bude vystavena Faktura a zaslána elektronicky na e-mail Objednavatele.  

Pro případ prodlení s úhradou vystavené Faktury, bude nárokována smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně, z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.  

 

 

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn postoupit svá práva, nároky a pohledávky z této Faktury na třetí osobu bez souhlasu Objednatele.

 

3.3  

Objednaná služba je realizována vždy až po řádném uhrazení Objednatelem zaslané faktury a to celé fakturované částky. Pokud nebude uhrazena celá částka v době splatnosti faktury, má právo Poskytovatel od této smlouvy/plnění odstoupit.  

 

3.4  

Dárkový certifikát je zaslaný/předaný Objednateli až po řádném uhrazení faktury, v celé její výši. Pokud nebude uhrazena celá částka v době splatnosti faktury, má právo Poskytovatel od této smlouvy/plnění odstoupit.  

 

Dárkový poukaz  

4.1  

Poskytovatel je povinen po zaplacení celé objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, který opravňuje objednanou službu využít. datum, do kterého je dárkový poukaz platný, jinak je dárkový poukaz neplatný. Datum platnosti dárkového poukazu je 6 měsíců (pokud není na pokazu uvedeno jinak) od vystavení dárkového poukazu. Za datum vystavení dárkového certifikátu je považován den, kdy je Poskytovateli uhrazena celá cena objednané služby. Dárkový poukaz je zasílám e-mailem Objednateli uvedený v objednávce. V případě, že je Objednatelem zvolena platba na dobírku, považuje se za datum vystavení dárkového poukazu den, kdy je dárková poukaz Poskytovatelem předán České poště nebo kurýrovi za účelem jeho odeslání Objednateli (viz čl. 4 odst. 4.3 těchto obchodních podmínek).  

 

4.2  

Spolu s dárkovým poukazem budou Objednateli Dodatečné informace k zážitku (dále jen „dodatečné informace“). Dodatečné informace budou obsahovat především: počet dní, s jakým předstihem je nutné rezervovat termín čerpání služeb, kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání služeb, jméno osoby čerpající službu, omezení a požadavky na osobu čerpající službu, omezení či nezbytné předpoklady pro čerpání služby apod.  

 

4.3  

Dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky i dodatečné informace mohou být Objednateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě, a to poštou nebo mohou být vyzvednuty Objednatelem osobně v sídle Poskytovatele. V objednávce je Objednatel povinen uvést, jakou formou má dojít k předání dárkového poukazu,  a dodatečných informací. V případě, že si Objednatel zvolí formu zaslání poštou, či kurýrem, bude k ceně služby, jakož i ke kupní ceně Univerzálního certifikátu připočten poplatek za balné a poštovné, či dopravu kurýrem.  

 

4.4  

V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného dárkového poukazu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití dárkového poukazu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty.  

 

4.5  

Závazek Poskytovatele dodat Objednateli dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich doručením do místa dodání či na e-mail Objednatele. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky či dodatečné informace v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací od dopravce, nebo od Poskytovatele při osobním odběru u Poskytovatele.  

 

4.6  

Doba platnosti dárkového poukazu je 6 měsíců od data jeho vystavení (poklud není na poukazu uevedno jiné datum). Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu již nelze jeho platnost prodloužit. Dárkový poukaz je po uplynutí doby platnosti neplatný; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního dárkového poukazu.  

 

4.7  

Dárkový poukaz je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným.  

 

4.8  

Dárkový poukaz není volně přenosný na jinou osobu.


4.9  

Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služby starší 18 let. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta, požadovanou po rezervaci termínu čerpání služby.  

 

4.10  

Obsah dárkového poukazu a dodatečných informací odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny obou dokumentů. Poskytovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli nebo Příjemci.  

 

Poskytnutí služeb  

5.1  

Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky, pokud si je Objednatel vyžádá a dodatečné informace. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat nebo poskytnout objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.  

 

5.2  

Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služeb, a to na základě předložení platného certifikátu. Bez předložení platného certifikátu nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby.  

 

5.3  

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem dárkového certifikátu, těchto obchodních podmínek i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v dodatečných informacích. Minimální věk je 18 let. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko.  

 

5.4  

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí služby. Seznam potřebných dokladů bude Poskytovatelem oznámen nejpozději při rezervaci termínu čerpání služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.  

 

5.5  

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby s platným občanským průkazem.

 

5.6  

Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.  

Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a storno poplatky.  

 

6.1  

Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dní před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.  

 

6.2  

Objednatel i Příjemce mají právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 5 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín v rámci platnosti dárkového poukazu. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu umožní, pokud to bude v možnostech Poskytovatele.  

 

6.3  

Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši, nejde-li o případ uvedený v následujícím odstavci.  

 

6.4  

Nedostaví li se Objednatel nebo Příjemce k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody či vyšší moci, je Objednatel nebo Příjemce povinen sjednat si s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, nebo nedojde-li mezi smluvními stranami smlouvy v případech popsaných v tomto odstavci vůbec k dohodě o změně termínu rezervace, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; v případě tohoto odstoupení od smlouvy zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli.  

 

6.5  

Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace ve lhůtě delší než 1 pracovní den včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta. Tato osoba se zavazuje sjednání náhradního termínu umožnit.  

 

6.6  

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta a uskutečnit službu v náhradním termínu bezplatně, tj. bez nároku na zaplacení ceny služby a Poskytovatel je tedy v takovém případě povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.  

 

6.7  

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody nebo vyšší moci, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín a současně je povinen písemně doložit osobě,  které má být služba poskytnuta, nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Poskytovatel skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, je Objednatel nebo Příjemce oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a Poskytovatel je v případě takového odstoupení od smlouvy povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.  

 

 

6.8  

Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, dostaví na střelnici pod vlivem psychotropních látek, alkoholu a nebo zjevně ve špatném duševní a a fyzickém stavu, pod vlivem léků ovlivňující duševní a fyzické schopnosti, má Poskytovatel právo na odstoupení od smlouvy a Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části).  

 

Odstoupení od smlouvy  

7.1  

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.  

 

7.2

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v celém rozsahu a bez náhrady škody, či vrácení uhrazené objednávky a nebo finančního plnění Objednateli (příp. Příjemci) v  případě, že Objednatel (příp. Příjemce) před začátkem výcviku a střelby odmítne Poskytovateli podepsat prohlášení tohoto znění : Prohlašuji, že jsem se před započetím střelby a střeleckého výcviku řádně seznámil na stránkách poskytovatele služby lektora Mgr. Bc. Radima Kostaňuka vzrgroup.cz, s Bezpečnostními pokyny a Bezpečnostním opatřením na střelnici a tyto pokyny a opatření budu dodržovat a řídit se jimi a také pokyny Lektora. Dále prohlašuji, že můj aktuální zdravotní stav umožňuje absolvovat střelecký výcvik a střelbu. Jsem si plně vědom toho, že střelbu a výuku střelby absolvuji plně na své vlastní riziko. Prohlašuji také, že pokud způsobím škodu na vybavení střelnice, lektorovi, nebo na zapůjčené zbrani a ochranných pomůckách, tuto škodu v plném rozsahu uhradím. Dále prohlašuji, že jsem se na výše uvedených webových stránkách seznáním s obchodními podmínkami a také se Zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) a souhlasím s pořízením video a audio dokumentace střelby a výcviku střelby lektorem a jejím dalším použití pro účely reference na stránkách vzrgroup.cz

 

7.3  

Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:  

1. v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem;  

2. v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách;  

3. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.  

Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Poskytovateli nejpozději 14. den od převzetí certifikátu. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí certifikátu, (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele, který je spotřebitelem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.  

 

7.4 

Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.  

 

7.5

 

Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

 

Reklamační řád  

8.1  

Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.  

 

8.2  

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele (příp. Příjemce). Po uplynutí této lhůty má Objednatel i Příjemce právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.  

 

8.3  

Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci, písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.  

 

Ochrana a nakládání s osobními údaji a ukládání cookies  

9.1  

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele i Příjemce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení dárkového poukazu a nejsou poskytovány třetím osobám.  

 

9.2  

Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.  

 

9.3  

Objednatel i Příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.  

 

9.4  

Objednatel i Příjemce jsou povinni neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.  

 

9.5  

Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.  

 

9.6  

Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

 

 

Závěrečná ustanovení  

10.1  

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené smlouvě a v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem. 

 

10.2  

Smluvní strany uzavřené smlouvy se dohodly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z uzavřené smlouvy, nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.  

 

10.3  

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.