Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny a opatření na střelnici

Na střelnici je veškerý provoz řízen odpovědným pracovníkem: správce střelnice. Každá osoba přítomná na střelnici je povinna řídit se jeho pokyny. Všechna bezpečnostní opatření je nutné dodržovat při jakékoli manipulaci se zbraní. Se zbraní je nutné vždy manipulovat, jako by byla nabitá, i když si myslíte, že není. Veškerá činnost na střelnici je řízena povely, kterými je každý povinen se řídit, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví přítomných na střelnici nebo nebyla způsobena jiná újma. 

 

Obecně platné zásady:

 • Před každou manipulací se zbraní se provádí její kontrola, zda není nabitá! 
 • Nepůjčovat a neodkládat nabitou zbraň, ani neponechávat nenabitou zbraň bez dozoru!
 • Nikdy na žádnou osobu nemířit, i když není zbraň nabitá!
 
a) Každý střílející je povinen se před vlastní střelbou seznámit s provozním řádem střelnice a bezpodmínečně dodržovat všechna bezpečnostní opatření, řídit se pokyny a povely správce střelnice, instruktora nebo jiné odpovědné (řádně proškolené osoby). Na pokyny těchto osob musí ihned reagovat i bez dalšího upozornění. Musí však ihned reagovat na světelné signály v zorném poli střelce, pokud je jimi střelnice vybavena, nebo i na jinou zvláštní situaci na střelnici.
 
b) Veškerou činnost se zbraní provádí střelec na palebné čáře směrem do cílového prostoru nebo v bezpečném prostoru (bezpečnostní zóně – zvláště k této činnosti (manipulaci se zbraněmi) vymezený prostor střelnice, kde nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetkové újmě). V bezpečném prostoru střelnice je však zakázáno jakkoli manipulovat se střelivem. 
 
c) Každý střílející odpovídá za svou zbraň a střelivo a musí si bezpodmínečně uvědomit, že svým neodpovědným přístupem nebo nesprávnou reakcí na povely může ohrozit nejen sebe, ale všechny přítomné. 
 
d) Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby, každý střílející, který ukončí střelbu, může opustit střelecké stanoviště až po kontrole zbraně. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se na palebné čáře dále nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři a trenéři. 
 
e) Prst klade střelec na spoušť až při zaměřování na cíl, pokud zbraň směřuje mimo cíl a nebo je s ní jinak manipulováno, je prst natažen podél těla zbraně. 
 
f) Každá osoba na střelnici je povinna upozornit na případné zjištěné jakékoliv nebezpečí. 
 
Je zakázáno:
 • mířit i nenabitou zbraní na osoby a mimo cílovou plochu, 
 • nosit nabitou zbraň v areálu střelnice,
 • kdekoli odkládat nabitou zbraň nebo ji předávat jiným osobám, 
 • ponechávat zbraň bez dozoru, 
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní, v zakázaném směru střelby nebo po povelu „Palbu zastavit, nebo STOP“,
 • Pokud dojde ke „slabé ráně“ je přísně ZAKÁZÁNO pokračovat v další střelbě!
 • V případě „selhače“ po stiknutí spouště nedojde k výstřelu, je zakázáno manipulovat se zbraní před uplynutím doby 30 vteřin, zbraň pořád míří na cíl.
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice a tím je poškozovat, 
 • střílet jinam něž na určený terč 
 • na místě označeném jako bezpečná zóna nebo prostor pro čištění zbraní jakkoli manipulovat s náboji, 
 • požívat alkoholické nápoje nebo střílet pod vlivem alkoholu, 
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm na střelnici, na střeleckém stanovišti,
 • pohybovat se na střelnici a mimo vymezený prostor. 
Střelbu a výcvik absolvuje každý na své vlastní riziko!

Pokud se zájemce o střelbu dostaví v podnapilém stavu, vyhrazuje si Lektor ihned ukončit výuku a to bez náhrady.